26.11.07

Kindermishandeling

Wanneer meld je het?
Als een kind mishandeld wordt moet je dit melden, maar hoe merk je dat een kind mishandeld wordt? Hoe weet je of een kind mishandeld wordt?
Meld je dit direct aan het AMK (Advies -en Meldpunt Kindermishandeling) of bespreek je dit eerst met je collega's, de ouders enz. ?

Antwoord:
Leidsters op kindercentra’s hebben intensief contact met de kinderen in hun groep. Ze spreken ook regelmatig de ouders. De kindercentra’s zijn de belangrijkste plaats waar signaleert kan worden dat een kind zich niet goed ontwikkelt, of dat ouders ondersteuning nodig hebben bij het opvoeden van de kind. Kindercentra’s gebruiken ook een meldcode. De meldcode legt vast wat de rol en de verantwoordelijkheden zijn van beroepskrachten wanneer er een vermoeden van kindermishandeling is. Zo’n meldcode ziet er als volgt uit:

Fase 1: **De leidster heeft een vermoeden**
De leidster observeert en vraagt ook aan andere collega’s als ze het kind willen observeren.De observatie wordt vastgelegd in een observatieschema. De haal en brengcontacten kunnen extra aandacht krijgen. Naar aanleiding van de info die ze heeft verzameld besluit de leidster met de leidinggevende te gaan praten.

Fase 2: **De leidster bespreekt het onderbouwde vermoeden in een overleggroep**
Er wordt een overleggroep samengesteld uit leidster van de groep waar het kind in zit of van collega’s die een broertje of zusje van het kind in de groep heeft. In een overleggroep worden de zorgen van het kind besproken. Er wordt een plan gemaakt om extra info te krijgen over het kind en de thuissituatie.

Fase 3: ** Het uitvoeren van een plan van aanpak**
Er wordt contact opgenomen met het AMK. Je kunt de volgende vragen stellen bij het AMK:
> Zijn de signalen die we hebben reden om aan kindermishandeling te denken
> Waar kunnen we nog meer opletten?
> Hoe kunnen we nu het beste met het kind en zijn ouders omgaan?
> Hoe kunnen we onze zorgen het beste met de ouder bespreken?Er kan een gesprek aan gegaan worden met de ouders van het kind. Ze bespreekt concreet wat ze ziet aan het kind en vraagt de ouders als zij dit herkennen. Het woord kindermishandeling wordt niet genoemd. Na ong. een maand worden alle gegevens van het kind besproken in een overleggroep.

Fase 4: **Beslissing**
Na de uitvoering van het plan. Wordt er een beslissing genomen met de overleggroep. Er zijn 3 mogelijke beslissingen.
> Het vermoeden van kindermishandeling kan niet onderbouwd worden.
> Op basis van de gegevens blijft er ernstige twijfels bestaan of er sprake is van kindermishandeling.
> Op basis van de gegevens blijft het vermoeden van kindermishandeling bestaan.

Fase 5: **Handelen**
Als de vermoedens niet onderbouwd kan worden dan wordt alle gegevens verzameld en vernietigd. De zaak is dan afgesloten. Na het gesprek met de ouders ben je er achter gekomen dat zij zich ook zorgen maken. Ze worden dan doorverwezen naar een instantie die hen verder kan helpen.Als er sprake is van ernstige twijfel blijft bestaan of er sprake is van kindermishandeling wordt er een extra observatieperiode afgesproken. Als de vermoedens blijven bestaan wordt er een melding gemaakt bij het AMK.

Fase 6: **Evaluatie**
Bij de evaluatie komt aan de orde:
> Hebben we nog iets over het hoofd gezien?
> Hebben we de juiste mensen er bij betrokken?
> Hebben we voldoende tijd uitgetrokken voor de gesprekken met de ouders?
> Hebben we op tijd het AMK erbij betrokken?Er wordt zo nodig verbeteringen in de procedure afgesproken.

Fase 7: **Nazorg**
De leidsters blijven alert op het welzijn van het kind. Als er extra signalen en zorgen zijn dan wordt er opnieuw contact opgenomen met het AMK.Preventie van kindermishandelingPreventiecampagnes worden regelmatig landelijk geven. Dit is om te voorkomen dat er meer kinderen worden mishandeld en dat er meer meldingen gedaan worden over kindermishandeling.Er kan meer gedaan worden tegen kindermishandeling dan alleen een preventiecampagne. Een groepsleidster kan een kind weerbaar maken. Complimentjes geven en positieve dingen die het kind in zich heeft waarderen. De kinderen krijgen zo zelfrespect. Dit heeft veel effect op het kind, want bij seksueel misbruik is het bekent dat de eerste mondige reactie van het kind beslissend is voor de dader om niet door te gaan. Tijdens een spel leer je het kind de regels voor (seksueel) gedrag. Bijvoorbeeld: De kinderen moeten nooit iets doen onder dwang. Dit kan helpen om mishandeling te voorkomen, want de kinderen hebben immers recht op een veilige omgeving om op te groeien. Het advies- en meldpunt kindermishandeling Het AMK bestaat ervoor om te zorgen dat mishandelde kinderen en hun ouders hulp krijgen. Je kunt bij het AMK alle soorten mishandeling melden, maar je kunt er ook om advies vragen. Bij advies moet een instelling zelf actie ondernemen , maar bij een melding neemt het AMK de zaak over en gaat er een brief naar de ouders. Ze vragen altijd wel als het intern is besproken. MeldingAls je een melding van kindermishandeling maakt bij het AMK moet je zo concreet mogelijk zeggen wat je adres, telefoon nummer is. Om welk kind het gaat, wat je verdenkingen zijn.Het AMK stuurt dan een brief naar de ouders van het kind. Hierin staat dat het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of enz. zich zorgen maken over het kind en dat het AMK daarom met hen komt praten. Het resultaat wordt terug gerapporteerd aan de melder.Als het om een ernstige verdenking gaat kan het AMK eerst contact opnemen met de huisarts of consultatiebureau of als een familielid, buurvrouw of een anonieme melding betreft, kan het meldpunt eerst contact opnemen bij het kinderdagverblijf/ peuterspeelzaal voor extra achtergrondinformatie. Als het vooronderzoek tot niets uitsluit dan krijgt een ouders wel een brief, maar geen onderzoek. De melding wordt dan vernietigd. Als er twijfels zijn bij het AMK , maar niet genoeg gronden zijn om iets te ondernemen dan blijft het dossier bewaard.

Voorbeeld van een onderzoek:
Een leidster dacht dat een peuter werd misbruikt. Ze maakte zich zorgen, doordat het kind voortdurend seksueel getinte opmerkingen, had geïrriteerde geslachtsdelen en beschreef in details zaken waar een kind van die leeftijd normaal gesproken niets van weet. Er werd een neutraal gesprek gevoerd met de ouders zonder dat de ouders worden beschuldigd. De ouders reageerden heel verontwaardigd en stopte alle signalen weg. Het kind zou een infectie hebben.Niet veel later werd het meisje thuis gehouden. Het AMK werd ingeschakeld, dat na onderzoek werk van de zaak maakte. Gevolgen van kindermishandeling*Tijdens de jeugd* Iedere week overlijdt er wel een kind aan de gevolgen van kindermishandeling. Kindermishandeling is een ernstig probleem. Het leven van een kind dat mishandeld wordt is geen pretje. Het is voor het kind een gevecht om te overleven, het geweld te ontlopen en er het beste van te maken. De kinderen hebben recht op bescherming en hulp van iedereen die met het kind te maken heeft. De schade kan beperkt blijven als er zo vroeg mogelijk hulp geboden wordt, maar dit is niet altijd mogelijk.

Geen opmerkingen: